Regulamin FCBGirls

Regulamin zajęć piłkarskich dla dziewczynek organizowanych przez WM-Sport Sp. z o. o. w ramach programu FCBEscola Girls

ZAJĘCIA SPORTOWE
 1. Zajęcia piłkarskie prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 2. Organizator zapewnia przybory i przyrządy do realizacji zajęć szkoleniowych.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć dziewczynki od 6-12-go roku życia.
 4. Zajęcia trwają ok. 75 minut i odbywają się w miesiącach styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień, dwa razy w tygodniu, w jednym z wybranych ośrodków szkoleniowych.
 5. Organizator zastrzega, iż ilość uczestników zajęć jest ograniczona.
 6. O terminach zajęć Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową klubu, lub telefonicznie (miesięczne plany zajęć).
 7. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy szkół publicznych, czyli nie odbywają się w dni ustawowo wolnych od pracy oraz w czasie przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji letnich.
 8. Zawodniczki obowiązuje na zajęciach odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki, skarpetki, buty, określone przez klub). Strój sportowy powinien być adekwatny do miejsca i panujących warunków atmosferycznych. Klub zastrzega sobie prawo do nałożenia na Zawodniczki wymogu posiadania obuwia sportowego dostosowanego do nawierzchni boisk.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
 10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator nie zwraca opłaty lub części opłaty w przypadku nieobecności Zawodnika na zajęciach przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem zajęć bez winy Organizatora. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn zależnych od organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez Organizatora (przy czym może to być również inny dzień tygodnia niż dni wcześniej zapisane w harmonogramie zajęć oraz inna forma zajęć i miejsce).
 11. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć zobowiązani są o bieżące informowanie Organizatora o wszelkich stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania do uczestnictwa dziecka w zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach piłki nożnej. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Uczestnika do zajęć z powodu stwierdzonych orzeczeniem lekarskim lub zaobserwowanych przez zespół szkoleniowy schorzeń lub kontuzji. Zwrot opłaty wówczas nie przysługuje.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
OPŁATY

Opłatę za prowadzenie szkolenia piłkarskiego w wysokości 180 zł miesięcznie (za miesiące wrzesień – czerwiec) należy wpłacać do 5-go dnia każdego miesiąca, przelewem na konto FCBEscola Varsovia. Opłata pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za listopad płacimy do 5-go listopada).

W miesiącach wolnych od zajęć (lipiec-sierpień) pobierana jest opłata członkowska wynosząca 90 zł za miesiąc.

Opłata miesięczna jest opłatą umożliwiającą udział w zajęciach FCBEscola Girls średnio 8 razy w miesiącu (tj. dwa zajęcia w tygodniu) w ustalonych terminach.
W tytule przelewu należy wpisać: "Imię, Nazwisko, data urodzenia, Centrum w którym trenuje dziecko, opłata za prowadzenie szkolenia FCBEscola Girls oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”.

Jednorazową opłatę wpisową w wysokości 200 zł należy wpłacić przelewem na konto FCBEscola Varsovia po zajęciach próbnych i decyzji o kontunuowaniu treningów. Opłata wpisowa pokrywa zakup sprzętu piłkarskiego firmy NIKE (getry, spodenki, koszulka, piłka). W tym sprzęcie zawodniczka będzie uczestniczyła w zajęciach piłkarskich. W tytule przelewu należy wpisać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, opłata wpisowa FCBEscola Girls oraz Centrum w którym odbywają się treningi".

W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w projektach realizowanych przez WM-Sport Sp. z o.o.: FCBEV, FCBEscola Kids, FCBEscola Girls, Escola Varsovia, przyznana jest zniżka za miesięczne czesne w wysokości 25%.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Bankowe FC Barcelona Escola Varsovia

Licencja:
WM-Sport Sp. z o. o. - realizator celów publicznych
ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa
NIP: 7010292611

FCBEscola Girls
Nr konta: 04 1090 1841 0000 0001 1994 1467